• Écht vers
 • Duurzaamheid als standaard
 • Groente in de basis
 • Gezond en gemakkelijk

Algemene voorwaarden Gijs van de Hoef

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Algemene Voorwaarden – Definities

Artikel   2 – Algemene Voorwaarden – Gijs van de Hoef

Artikel   3 – Algemene Voorwaarden – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Algemene Voorwaarden – Het aanbod

Artikel   5 – Algemene Voorwaarden – De overeenkomst

Artikel   6 – Algemene Voorwaarden – Herroepingsrecht

Artikel   7 –  Algemene Voorwaarden – De prijs

Artikel   8 – Algemene Voorwaarden – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Algemene Voorwaarden – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Algemene Voorwaarden – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 – Algemene Voorwaarden – Betaling

Artikel 12 – Algemene Voorwaarden – Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 13 – Algemene Voorwaarden – Klachtenregeling

Artikel 14 – Algemene Voorwaarden – Overig

 

Artikel 1 – Algemene voorwaarden – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Gijs van de Hoef;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Gijs van de Hoef ter beschikking stelt dat een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 6. Gijs van de Hoef: de ondermening die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Gijs van de Hoef georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Gijs van de Hoef gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Gijs van de Hoef.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden – Gegevens van Gijs van de Hoef

Gijs van de Hoef
Veenslag 10
3905 SK Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 526 510
E-mailadres: info@gijsvandehoef.nl
KvK-nummer: 30080904
Btw-identificatienummer: BL803449094B01

 

Artikel 3 – Algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gijs van de Hoef en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Gijs van de Hoef en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Gijs van de Hoef zijn in te zien en op verzoek van de consument kunnen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordt gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Gijs van de Hoef is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gijs van de Hoef niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Foto’s getoond op de website van Gijs van de Hoef kunnen afwijkend zijn daar sommige producten per stuk uniek worden opgemaakt (bijvoorbeeld fruitgeschenken). Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Gijs van de Hoef werkt met grondstoffen die onderhevig zijn aan wisselend aanbod. Als gevolg daarvan kan het zijn dat een product niet leverbaar is. In dit geval zal Gijs van de Hoef contact opnemen met de consument en een vervangend artikel aanbieden. De consument heeft in dit geval de keuze de bestelling alsnog te annuleren.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen;

-de eventuele kosten van verzending;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 – Algemene voorwaarden – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument (van het aanbod) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gijs van de Hoef onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gijs van de Hoef is bevestigd, kan de consument de bestelling annuleren.
 3. Indien de overeenkomst en betaling elektronisch tot stand komt, treft Gijs van de Hoef passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Gijs van de Hoef kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gijs van de Hoef op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Gijs van de Hoef zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Gijs van de Hoef waar de consument met klachten terecht kan.
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gijs van de Hoef deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Algemene voorwaarden – Herroepingsrecht

 1. Vanwege de aard van de producten van Gijs van de Hoef (vers, gekoeld en/of ingevroren producten) heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst na de levering te ontbinden. Gijs van de Hoef staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van Gijs van de Hoef is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan Gijs van de Hoef het recht van herroeping na totstandkoming niet honoreren.

Artikel 7 – Algemene voorwaarden – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Gijs van de Hoef is te allen tijde gerechtigd haar prijzen te wijzigen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen in de shop zijn inclusief BTW. De prijzen genoemd onder de pagina “Gijs voor uw bedrijf” zijn excl. BTW.
 4. Wanneer Gijs van de Hoef benodigde materialen bijlevert (te denken valt aan warmhouddozen, schalen, chafing dishes etc.) dient de klant deze zelf weer compleet en onbeschadigd te retourneren. Bij verlies en/of schade van (catering)materialen zal Gijs van de Hoef deze geleden schade op de klant verhalen.

Artikel 8 – Algemene voorwaarden – Conformiteit en garantie

 1. Gijs van de Hoef staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Gijs van de Hoef fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Gijs van de Hoef kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 dagen na levering aan Gijs van de Hoef schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de toestand zoals de producten zijn geleverd.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Gijs van de Hoef en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 9 – Algemene voorwaarden – Levering en uitvoering door eigen koerier Gijs van de Hoef

 1. Gijs van de Hoef zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de consument aan Gijs van de Hoef kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Gijs van de Hoef geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag voor levering. De consument heeft in dat geval het recht op een vergelijkbaar vervangend product (zie punt 6 hieronder) of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Gijs van de Hoef het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gijs van de Hoef zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Gijs van de Hoef.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gijs van de Hoef tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Gijs van de Hoef bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De consument geeft bij de bestelling aan op welk moment (dag en timeslot) hij/zij de bestelling wenst te ontvangen. Wanneer de consument niet op het aangegeven timeslot aanwezig is, wordt de bestelling mee teruggenomen naar de winkel (Veenslag 10, Veenendaal). De consument dient de bestelling dan zelf op te halen in de winkel (zonder restitutie van bezorgkosten), of de bestelling kan worden nageleverd op kosten van de consument.
 9. Pakketten mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in bijv. schuren of tuinen. Dat is immers in strijd met de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 10. Indien de levering binnen het door de consument gekozen tijdvak niet kan plaatsvinden dan zal de chauffeur het pakket retour nemen. De consument dient de bestellingen dan zelf op te halen in de winkel zonder restitutie van bezorgkosten (Veenslag 10, Veenendaal), of de bestelling kan worden nageleverd op kosten van de consument.
 11. Indien achteraf blijkt dat de consument wel thuis is geweest, maar de chauffeur gemist heeft en het pakket niet in ontvangst heeft kunnen nemen, zullen er toch kosten voor nalevering moeten worden berekend.
 12. In het geval van een vertraagde bezorging (buiten het aangegeven timeslot) zal de consument hiervan op de hoogte worden gehouden.
 13. In het geval van een dusdanige vertraging waardoor de chauffeur buiten het door de consument gekozen timeslot arriveert, en de consument niet meer in staat is het pakket aan te nemen, dan zal nalevering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder extra kosten voor de consument.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden – Duurtransacties; duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het periodiek afnemen van producten, te allen tijde opzeggen.
 2. Indien de opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt na 12.00 uur op de dag vóór levering zal de levering en bijbehorende (incasso)betaling voor de laatste keer moeten plaatsvinden.

Artikel 11 – Algemene voorwaarden – Betaling

 1. In de regel dient de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van Gijs van de Hoef aangegeven betalingsmethode.
 2. Indien de consument om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gijs van de Hoef te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Gijs van de Hoef behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 – Algemene voorwaarden – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Gijs van de Hoef of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.

Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 13 – Algemene voorwaarden – Klachtenregeling

 1. De consument dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de consument dit direct door te geven aan Gijs van de Hoef. Gijs van de Hoef zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.
 2. Gijs van de Hoef registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er Gijs van de Hoef alles aan gelegen om de consument een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gijs van de Hoef nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Een bij Gijs van de Hoef ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gijs van de Hoef binnen de termijn van 1 werkdag geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Gijs van de Hoef niet op, tenzij Gijs van de Hoef schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Gijs van de Hoef, zal Gijs van de Hoef naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugnemen.

Artikel 14 – Algemene voorwaarden – Overig

 1. Op overeenkomsten tussen Gijs van de Hoef en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.